مدیریت علف هرز
مدیریت علف هرز

برنامه ی چهارمرحله ای مدیریت علف هرز:

1 تشخیص مشکل

2 ارزیابی روشهای قابل دسترسی

3 انتخاب برنامه

4 اجرای برنامه

اهداف مدیریت بذر:

1 ریشه کنی

2 پیشگیری

3 کنترل

 

کنترل بیولوژیک توسط قارچ ها صورت میگیرد. عامل موفقیت : استفاده از قارچ به روش های متعدد از قارچ و پرورش مصنوعی آن.

خصوصیات قارچ مورد استفاده :

قابلیت تکثیر بر روی محیط کشت مصنوعی

دامنه ی محدود میزبان

دامنه ی تحمل وسیع از لحاظ شرایط جوی و محیطی تعیین عوامل جوی تحت شرایط خاص

عدم ایجاد مقاومت

Devin

اولین مایکوهربیساید ثبت شده در آمریکا.

 که علف هرز مهمی در باغات مرکبات فلوریدا است ، کارایی بالایی دارد.Morrania palmivora در کنترل

بصورت مایع فرموله میشود وپس از سبز شدن علف هرز، همچون یک علفکش محلول پاشی میگردد .

Collego

اسپورهای قارچ بصورت پودر قابل در آب  فرموله  میشود و برای کنترل علف هرز در کشتزارهای سویا وبرنج بکارمیروند.

Biomel

برای کنترل پنیرک استفاده میشودو بصورت پودر قابل حل درآب فرموله میشود.

کنترل شیمیای علف هرز:

علفکش های معدنی :سابقه مصرف طولانی دارند و قبل از به بازار آمدن علفکش های عالی مصرف میشدند مانند سولفات آلومینیم ، سولفات آهن ، سولفات مس و نمک طعام

علفکش های آلی : در آزمایشگاه یا کارخانه سنتز میشود و به طرق مختلف تقسیم میشوند.

بصورت عمومی کیاهان را از بین میبرند و چون به خاک افزوده میشوند ، خاک را نیز از بین میبرند .


نوشته شده در 29/09/1392 جمعه ساعت 12:11:38 توسط مهندس الهه عسکری


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید