آموزش کشاورزی
خرید کود
مطالب پر بازدید
پیوندها

دام -> شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

درایران علوفه مراتع متغییراست وگوسفندان همانندشترموادلازم رادر بدن خودبه صورت دنبه ودیگرموادذخیره می کند.به خاطرمسایل مذهبی و اهمیت قربانی کردن،گوشت گوسفنددردرجه اول ودیگرفرآورده های آن در درجه دوم

نوشته شده توسط : پرهام 7